Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 - Saint-Martin Bookshop, Art books Brussels
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 - Saint-Martin Bookshop, Art books Brussels
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 - Saint-Martin Bookshop, Art books Brussels
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 - Saint-Martin Bookshop, Art books Brussels

Tomatsu Shomei

Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967