Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 Saint-Martin Bookshop
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 Saint-Martin Bookshop
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 Saint-Martin Bookshop
Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967 Saint-Martin Bookshop

Tomatsu Shomei

Shomei Tomatsu - Nippon - Shaken 1967