Tomatsu Shomei - Nippon - Shaken 1967
Tomatsu Shomei - Nippon - Shaken 1967
Tomatsu Shomei - Nippon - Shaken 1967
Tomatsu Shomei - Nippon - Shaken 1967

Tomatsu Shomei

Tomatsu Shomei - Nippon - Shaken 1967